กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า
การกักเรือ การรับขน การรับขนของทางทะเล
ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
อนุญาโตตุลาการ การประกันภัย
คุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ความลับทางการค้า

กฏหมายแรงงาน

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์
เงินทดแทน ประกันสังคม
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
การทำงานของคนต่างด้าว การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ “จ้างแรงงาน”
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
ข้อกำหนดศาลแรงงาน

ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑-๖

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
ใช้เป็นคู่มือทางการศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติงาน
ประกอบไปด้วย รายละเอียดแห่งบทมาตราต่างๆของกฏหมายเกี่ยวกับบุคคล หนี้ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ทรัพย์สิน ครอบครัว มรดก
แสดงความหมายแห่งบทมาตราต่างๆไว้โดยละเอียด ง่ายต่อการจดจำและการนำไปใช้ปฏิบัติ

ประมวลกฏหมายอาญา

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ร.บ.วิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฏหมายอาญา
พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา
พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทน ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนฯ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ระเบียบการออกจดหมายจับ หมายค้น หมายขัง การปล่อยชั่วคราว
การนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
การคุ้มคลองและค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา
แนวทางการปฏิบัติต่อพยาน
พ.ร.บ จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
พ.ร.บ ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑-๖ อาญา

ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
พ.ร.บค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ระเบียบการออกจดหมายจับ หมายค้น หมายขัง การปล่อยชั่วคราว
การนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
การคุ้มคลองและค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา
แนวทางการปฏิบัติต่อพยาน
พ.ร.บ จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
พ.ร.บ ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด